System SED-BIO

Jest to pionierska i całkowicie nieinwazyjna technologia, służąca oczyszczaniu i poprawie stanu wód powierzchniowych

Zasadniczo system SED-BIO zbudowany jest z trzech segmentów:

  1. Sedymentacji i aktywności mikrobiologicznej – w części sedymentacyjnej, aplikuje się wyselekcjonowane konsorcja probiotycznych mikroorganizmów w postaci specjalnie przygotowanego preparatu stałego.

  2. Sorpcji fosforu, bariery biogeochemicznej do wiązania fosforanów – filtry z substratem mineralnym sorbującym fosfor, umieszczonym w specjalnie skonstruowanych koszach zawieszonych na pływakach. Filtry umieszczone są pomiędzy dwoma równoległymi gabionami filtrującymi wodę z zawiesiny (konstrukcje bioinżynieryjne), poprzecznie do przepływu, przegradzających zbiornik na dwie części. W przypadku wysokich stężeń fosforu montuje się dodatkowo na jednym z gabionów specjalną matę adsorbującą fosfor.

  3. Biofiltra roślinnego ze specjalnie dobraną mieszanką roślin wodnych, dostosowaną do parametrów fizyczno-chemicznych wody i hydromorfologicznych cieku. W biofiltrze montuje się również złoża denitryfikacyjne pozwalające na redukcję nadmiaru azotu.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania w znacznym stopniu można zredukować stężenia związków azotu i fosforu w wodach (70-99%), wpłynąć na poprawę parametrów fizycznych, stanu mikrobiologicznego i sanitarnego wody, a także pośrednio ograniczyć tzw. zakwity i przyduchę. Poniższy wykres przedstawia wszechstronność i skuteczność technologii.

Przykładowa realizacja

Gniezno, Jezioro Jelonek (woj. wielkopolskie), 2016 r.

System sedymentacyjno-biofiltracyjny zbudowano na dopływie do jeziora. Celem było odcięcie dopływu biogenów do jeziora, co jest jedną z głównych przyczyn pogarszania stanu wód. System funcjonuje do dzisiaj, corocznie jest czyszczony i wymieniane są wkłady filtrujące.

Wymiana wkładów filtrujących (lipiec 2018 r.)