Technologie

Zapoznaj się ze stosowanymi w ochronie wód technologiami

OPO

Organiczna Płyta Obornikowa to technologia pozwalająca na redukcję zanieczyszczeń pochodzących z rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

BIOKER

Lekkie kruszywo otoczone biopolimerem,
dzięki któremu można usuwać
zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego.

STREFA
DENITRYFIKACYJNA

Technologia redukująca zanieczyszczenia obszarowe służąca poprawie stanu ekologicznego jezior i cieków.

SYSTEM SED-BIO

Jest to pionierska i całkowicie nieinwazyjna technologia, służąca oczyszczaniu i poprawie stanu mikrobiologicznego i sanitarnego wód powierzchniowych.

SZCZEP BAKTERII
PROENV1

Szczep bakterii bacillus licheniformis
ma unikatowe, nowatorskie
i innowacyjne zastosowania.

BIOTYCZNO-ABIOTYCZNE PODCZYSZCZANIE WÓD

Metoda polega na redukcji ładunku zanieczyszczeń w zlewni bezpośredniej zbiorników wodnych.

Zobacz inne technologie stosowane w ochronie wód