Lepiej zapobiegać niż leczyć - znaczenie działań ochronnych w zlewni w procesie rewitalizacji jezior

W prezentacji przedstawiono główne przyczyny degradacji ilościowej i jakościowej jezior w Polsce. Na wybranych przykładach ukazane zostały działania antropogeniczne i naturalne procesy, które wpływają na kształtowanie się zasobów wodnych jezior oraz ich stan troficzny. Następnie dokonano przeglądu metod działań ochronnych w zlewniach jeziornych oraz metod rekultywacji zbiorników wodnych. Na podstawie doświadczeń autorów dokonano oceny przydatności wskazanych zabiegów pod kątem ich przydatności w stosunku do jezior, reprezentujących odmienne typy troficzne, różnorodne reżimy hydrologiczne oraz poddanych różnej presji środowiskowej. Na wybranych przykładach wskazano znaczenie działań ochronnych w zlewni jako głównego czynnika prowadzącego do trwałej poprawy kondycji jezior oraz wykazano bezzasadność prac rekultywacyjnych, które nie są poprzedzone działaniami ochronnymi, obejmującymi jezioro i jego zlewnię.

Autorzy: mgr Bogumił Nowak, mgr Dominik Nowak